Donna licenziosa (Koshoku ichidai onna di Ihara Saikaku).