Tra storia ed epos: il donario degli Apolloniati a Olimpia (Paus. 5.22.2-4)