Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 10: J. Stradomski, Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI w.