"Xiushen: rujia zhi ren yi yu Limadou zhi meide" 修身: 儒家之仁义与利玛窦之美德 (Self-cultivation: the Confucian ren and yi and Matteo Ricci's concept of virtue)