Buyō no shintai ni tsuite: kindai buyō, shinbuyō, modan dansu wo chūshin ni, Tsubouchi Shōyō kara Ishii Baku made