Δημήτριος Ζήνος, Ζακύνθιος λόγιος του δεκάτου έκτου αιώνα