Kommunikativno-pragmaticheskij aspekt nauchnyh tekstov